Člani so se združili v Sekcijo s ciljem:

 • združiti gospodarske subjekte, katerih dejavnost je direktna prodaja, kot sodoben način trženja, za katerega je značilen oseben stik s kupcem in direktna ponudba ter prodaja blaga potrošnikom, zlasti na njihovem domu,
 • vzpodbujati direktno prodajo in izvajati druge dejavnosti v podporo razvoju tega načina trženja v Sloveniji,
 • predstaviti javnosti stališča članov Sekcije v zadevah v zvezi z direktno prodajo,
 • izoblikovati javno podobo direktne prodaje, ki naj končnim potrošnikom prodaja kakovostne in varne izdelke po poštenih določilih in pogojih,
 • povečati zaupanje potrošnika do direktne prodaje,
 • prispevati k zaščiti in varstvu potrošnika,
 • oblikovati mnenja, stališča in predloge članstva in jih preko Trgovinske zbornice Slovenije uveljavljati pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike,
 • omogočiti povezovanje in vključitev v mednarodne organizacije s področja direktne prodaje z namenom pretoka informacij, znanja in poslovnih izkušenj,
 • omogočiti pretok strokovnih in poslovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
 • organizirati sodelovanje z drugimi domačimi organizacijami in združenji skladno z interesi članstva,
 • zaščititi dobro ime poslovne politike direktne prodaje,
 • varovati in zastopati interese članov Sekcije direktne prodaje.

 

Sekcija bo dosegla svoje cilje z:

 • uvajanjem, širjenjem in spoštovanjem Evropskega rulesa ravnanja za direktno prodajo,
 • raziskovanjem in zagotavljanjem tehničnih in znanstvenih informacij,
 • organizacijo skupinske in individualne izmenjave izkušenj med svojimi člani, pobudami za konference, simpozije, seminarje in predavanja ter njihovo organizacijo,
 • širjenjem vedenja o direktni prodaji v javnosti in pojasnjevanjem načinov, ciljev, gospodarske pomembnosti in prednosti za potrošnike,
 • zastopanjem interesov svojih članov in predstavljanjem njihovih položajev pred državnimi organi in drugimi ustanovami, vključno z gospodarskimi organizacijami,
 • zbiranjem, obdelavo in posredovanjem informacij, pomembnih za člane Sekcije,
 • svetovanjem članom pri problemih v zvezi z direktno prodajo in obveščanjem o nadaljnjem razvoju,
 • navezovanjem stikov z drugimi zainteresiranimi gospodarskimi združenji in institucijami in obravnavanjem strokovnih problemov pri direktni prodaji v interesu pospeševanja gospodarskega sodelovanja,
 • informiranjem javnosti, uradov, vladnih organov in parlamentarnih teles ter drugih združenj o pomenu direktne prodaje in vplivanjem na ohranitev interesov direktne prodaje in zaščito potrošnikov,
 • navezovanjem stikov z mednarodnimi združenji direktne prodaje in strokovnimi združenji drugih držav.

PRISTOPNA IZJAVA: