KODEKS EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA DIREKTNO PRODAJO (SELDIA)

KODEKS RAVNANJA EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA DIREKTNO PRODAJO (SELDIA)

UVOD

Ta kodeks vsebuje smernice glede odnosov med:
1.Družbami članicami Sekcije direktne prodaje in njenimi obstoječimi in morebitnimi
direktnimi prodajalci;
2.Družbami članicami Sekcije direktne prodaje, njihovimi direktnimi prodajalci in potrošniki izdelkov družb;
3.Družbami članicami, ki se borijo za položaj na trgu; in
4.Posameznimi družbami, skrbnikom kodeksa Sekcije direktne prodaje in družbami članicami Sekcije direktne prodaje.

1.SPLOŠNO

1.1 Obseg

Kodeks vsebuje poglavja, naslovljena z »Delovanje za zaščito potrošnikov«, »Delovanje med družbami in direktnimi prodajalci« in »Delovanje med družbami«. Ta tri poglavja se nanašajo na različne odnose prek celotnega spektra direktne prodaje. Namen kodeksa je povečevati zadovoljstvo in zaščito potrošnikov, spodbujati pošteno konkurenco znotraj okvira svobodnega podjetništva in izboljšati javno podobo direktne prodaje.

1.2 Slovar izrazov — za namene tega kodeksa imajo izrazi naslednji pomen:

(1) Direktna prodaja: oblika prodaje, ki temelji na razlagi in predstavitvi izdelka potrošniku s strain direktnega prodajalca, izven ustaljenih maloprodajnih lokacij, običajno poteka na domu, na delovnem mestu ali na drugih krajih.
(2) Potrošnik: Vse osebe, ki kupujejo in uporabljajo izdelke od direktnega prodajalca ali družbe.
(3) Sekcija direktne prodaje (DSA): lokalno združenje v katerega so včlanjena podjetja, ki se ukvarjajo z direktno prodajo v Evropi in je član Evropskega združenja za direktno prodajo.
(4) Podjetje direktne prodaje: Poslovni subjekt, ki (i) za trženje svojih izdelkov uporablja distribucijski sistem direktne prodaje in (ii) je član Sekcije direktne prodaje.
(5) Distribucijski sistem: organizacija oz. način prodaje in trženja izdelkov.
(6) Direktni prodajalec: Oseba ali subjekt, ki je upravičen do nakupa in/ali prodaje izdelkov družbe in ki je lahko upravičen do imenovanja drugih direktnih prodajalcev. Direktni prodajalci običajno tržijo potrošniške izdelke neposredno pri potrošnikih, in nimajo stalnih, fiksnih prodajnih mest, običajno s pomočjo razlage ali predstavitve izdelkov in storitev. Direktni prodajalec je lahko neodvisni prodajni agent, neodvisni izvajalec, neodvisni prodajalec ali distributer, zaposlen ali samozaposlen zastopnik ali kateri koli drugi prodajni zastopnik družbe.
(7) Izdelek: Opredmeteno in neopredmeteno potrošniško blago in storitve.
(8) Družabna prodaja – party selling: Direktna prodaja, ki se vrši na podlagi povabila gostitelja za njegove povabljence.
(9) Naročilnica: Natisnjen ali napisan dokument, ki potrjuje podrobnosti glede naročila potrošnika, ki hkrati predstavlja račun potrošnika. V primeru nakupa prek interneta je to obrazec, ki vsebuje vse pogoje ponudbe in nakupa, in je ga je mogoče natisniti ali prenesti na svoj računalnik.
(10) Najemanje kadrov: Vsaka dejavnost, ki se izvaja z namenom, da se drugim osebam ponudi priložnost, da postanejo direktni prodajalci.
(11) Skrbnik kodeksa: Neodvisna oseba ali organ, ki ga imenuje Sekcija direktne prodaje, da spremlja, kako družbe članice Sekcije direktne prodaje spoštujejo kodeks in rešuje pritožbe v zvezi s kodeksom.

1.3 Sekcije /Združenja
Vsaka Sekcija direktne prodaje zavezuje, da bo sprejela kodeks ravnanja, ki vključuje vsebino določb kodeksa, kot pogoj za sprejem novih članov in nadaljnega članstva v Evropskem združenju direktne prodaje.

1.4 Podjetja
Podjetja članice se zavezujejo, da bodo sprejele kodeks ravnanja, ki bo vključeval vsebino določb tega kodeksa, kar je eden od pogojev za sprejem v Sekcijo direktne prodaje in ohranjanje članstva v njej. Družbe se prav tako zavezujejo, da bodo objavile ta kodeks, njegove splošne pogoje, ki se nanašajo na potrošnike in direktne prodajalce ter informacije o tem, kje lahko potrošniki in direktni prodajalci dobijo kopijo tega kodeksa.

1.5 Direktni prodajalci
Ta kodeks direktnih prodajalcev ne zavezuje neposredno, vendar pa družba, s katero so povezani, kot pogoj za članstvo v svojem distribucijskem sistemu zahteva upoštevanje pravil ravnanja v skladu s standardi tega kodeksa.

1.6 Samonadzor
Ta kodeks ni zakon, vendar pa se v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njega, od družb in direktnih prodajalcev, ki delujejo v skladu z ali presegajo veljavne pravne zahteve, zahteva določeno stopnjo etičnega ravnanja. Nespoštovanje kodeksa ne ustvarja nobene civilnopravne obveznosti ali odgovornosti. S prekinitvijo članstva v Sekcije direktne prodaje , ta kodeks družbe ne zavezuje več. Vendar pa določbe tega kodeksa ostanejo veljavne v primerih ali transakcijah, izvršenih v času, ko je bila družba še članica Sekcije direktne prodaje.

1.7 Lokalni predpisi
Družbe in direktni prodajalci morajo delovati v skladu z vsemi zakoni v vseh državah, v katerih poslujejo. Zaradi tega ta kodeks ne povzema vseh zakonskih obveznosti; skladnost delovanja družb in direktnih prodajalcev z zakoni, ki se nanašajo na direktno prodajo, je pogojena s sprejetjem ali nadaljevanjem članstva v Sekciji direktne prodaje.

1.8 Standardi

Kodeks vsebuje standarde etičnega ravnanja za direktno prodajo in direktne prodajalce. Sekcija direktne prodaje lahko spreminja te standarde, pod pogojem, da je vsebina kodeksa ohranjena ali kot to zahteva nacionalna zakonodaja.

Priporočljivo je, da se kodeks uporablja kot prikaz standardov za dejavnost direktne prodaje.

1.9 Učinkovanje izven ozemlja pristojnosti
Vsaka nacionalna Sekcija direktne prodaje se zavezuje, da bo od vsakega člana kot pogoj za sprejem in članstvo v združenju zahtevalo, da spoštuje kodekse ravnanja na področju direktne prodaje Svetovnega združenja za direktno prodajo (WFDSA) pri dejavnostih direktne prodaje, ki potekajo izven njegove domovine, razen če so te dejavnosti že urejene s kodeksi ravnanja Sekcije direktne prodaje v drugi državi, v katero je včlanjen tudi ta član.

2.RAVNANJE ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV

2.1 Prepovedane prakse
Direktni prodajalci ne smejo uporabljati zavajajočih, varljivih ali nepoštenih prodajnih postopkov.

2.2 Identifikacija in predstavitev
Ob začetku predstavitve prodaje se direktni prodajalci, ne da bi kdo to od njih zahteval, jasno in verodostojno identificirajo; identiteto njihove družbe; naravo njihovih izdelkov; ter namen njihovega nagovarjanja morebitnih potrošnikov.
Direktni prodajalci natančno in razumljivo odgovorijo na vsa vprašanja potrošnikov. Če pride do zahtevkov v zvezi z učinkovitostjo izdelkov, direktni prodajalci nudijo le tiste ustne ali pisne zahtevke glede izdelkov, za katere so pooblaščeni s strani družbe.

2.3 Razlaga in predstavitev
Direktni prodajalci potrošnikom nudijo točne in popolne razlage o izdelkih ter predstavitve glede cene in, če je ustrezno, pogoje kreditiranja; plačilne pogoje; zagotovijo možnost za spremembo odločitve, vključno s politiko vračanja; garancijskimi pogoji; poprodajnimi storitvami in roki dostave.

2.4 Naročilnica
Pisna naročilnica se posreduje ali je dostopna potrošniku ob ali že pred prvo prodajo. Če gre za prodajo preko pošte, telefona, interneta ali podobnih neosebnih načinov, je kopija naročilnice predhodno zagotovljena, je vključena v prvo naročilo ali pa jo je mogoče natisniti ali prenesti na računalnik prek interneta. Na naročilnici sta jasno identificirana družba in direktni prodajalec ter ime firme, polno ime, stalno bivališče oz. sedež in telefonska številka družbe ali direktnega prodajalca ter vsi pomembni pogoji prodaje. Pogoji garancije ali jamstva, podrobnosti in omejitve poprodajnih storitev; ime in naslov osebe, ki jamči za garancijo; obdobje garancije in pravna sredstva, ki so na voljo potrošniku, so jasno navedeni na naročilnici, drugem spremnem gradivu ali na izdelku samem. Vsi prodajni pogoji morajo biti jasni in čitljivi.

2.5 Ustne obljube
Direktni prodajalci lahko dajejo samo tiste ustne obljube v zvezi z izdelkom, ki jih je odobrilo podjetje, ki jih izdeluje in prodaja.

2.6 Obdobje za spremembo, odločitve in vračilo blaga
Ne glede na to, ali gre za zakonito zahtevo, morajo družbe in direktni prodajalci zagotoviti možnost spremembe odločitve, ki stranki omogoča, da odstopi od naročila v navedenem, razumnem časovnem obdobju. Obdobje možnosti spremembe odločitve je jasno navedeno. Družbe in direktni prodajalci, ki zagotavljajo pravico do vračila, ne glede na to ali je pogojena z določenimi dogodki ali brezpogojna, to zagotavljajo v pisni obliki.

2.7 Garancije in poprodajne aktivnosti
Potrošnik mora biti seznanjen s pogoji garancije ali jamstva, podrobnostmi in omejitvami poprodajnih storitev, imenom in naslovom garanta, trajanjem garancije in sanacijskih ukrepov, kar mora biti jasno navedeno v naročilnici, drugi literaturi ali dokumentih, ki spremlja izdelek.

2.8 Gradivo
Promocijsko gradivo, reklame in obvestila ne vsebujejo opisov izdelkov, navedb, fotografij ali ilustracij, ki so zavajajoče ali pomanjkljive. Promocijsko gradivo vsebuje ime ali naziv in naslov ali telefonsko številko družbe, vsebuje pa lahko tudi telefonsko številko direktnega prodajalca.

2.9 Trditve
Družbe in direktni prodajalci ne navajajo trditev ali potrditev, ki niso odobrene, so neresnične, zastarele ali iz drugih razlogov niso več veljavne, se ne nanašajo na njihovo ponudbo ali so uporabljene na način, ki bi potrošnika lahko zavajal.

2.10 Primerjave in klevetanje
Družbe in direktni prodajalci ne smejo uporabljati primerjav, ki so zavajajoče. Primerjave so lahko samo v skladu z Direktivo 2006/114/EC. Področja primerjave temeljijo na dejstvih, ki ji je mogoče utemeljiti. Družbe in direktni prodajalci ne smejo neposredno niti posredno nelojalno klevetati drugih družb ali izdelkov. Družbe in direktni prodajalci ne smejo nepošteno izkoriščati dobrega imena, povezanega z blagovno znamko ali simbolom druge družbe, poslovanjem ali izdelkom.

2.11 Spoštovanje zasebnosti
Direktni prodajalci izvajajo osebne, telefonske ali elektronske stike le na sprejemljiv način in ob sprejemljivih urah, tako da se prepreči vsiljivost. Direktni prodajalec mora na zahtevo potrošnika takoj prenehati s prikazom ali prodajno predstavitvijo. Direktni prodajalci in družbe z ustreznimi ukrepi zagotovijo zaščito vseh zasebnih podatkov, ki jih da potrošnik, morebitni potrošnik ali direktni prodajalec.

2.12 Poštenost
Direktni prodajalci upoštevajo, da potrošniki nimajo komercialnih izkušenj. Direktni prodajalci ne zlorabljajo zaupanja posameznih potrošnikov, prav tako pa ne zlorabljajo potrošnikove starosti, bolezni, nerazumevanja ali neznanja jezika.

2.13 Prodaja na podlagi priporočil
Družbe in direktni prodajalci potrošnika ne smejo napeljevati k nakupu izdelkov na podlagi trditev, da lahko potrošnik zniža ceno ali dobi povrnjene zneske tako, da prodajalcem priporoči potencialne kupce za podobne nakupe, če so takšna znižanja ali povračila odvisna od negotovega, bodočega dogodka.

2.14 Dostava
Vsako naročilo se izvrši v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku 30 dni od dneva, ko kupec podpiše naročilo, razen če se stranki nista dogovorili drugače. Potrošnike je potrebno obvestiti, če družbe ali neposredni prodajalci ne morejo izvesti obveznosti iz pogodbe oziroma če naročeni izdelki niso na voljo.

3.RAVNANJE DIREKTNIH PRODAJALCEV

3.1 Upoštevanje kodeksa s strani direktnih prodajalcev
Družbe od svojih direktnih prodajalcev kot pogoj za članstvo v distribucijskem sistemu družbe zahtevajo, da delujejo v skladu s standardi tega kodeksa.

3.2 Najemanje kadrov
Družbe pri komuniciranju z morebitnimi ali obstoječimi direktnimi prodajalci ne smejo uporabljati zavajajočih, varljivih ali nepoštenih postopkov najemanja kadrov.

3.3 Poslovne informacije
Družbe svojim obstoječim in morebitnim direktnim prodajalcem posredujejo informacije o poslovnih priložnostih ter z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi, ki so točne in popolne. Družbe potencialnim kandidatom ne dajejo nobenih dejanskih zagotovil, ki jih ni mogoče potrditi in ne dajejo obljub, ki jih ni mogoče izpolniti. Družbe potencialnim kandidatom ne predstavljajo prednosti prodajnih priložnosti na neetičen ali zavajajoč način.

3.4 Zaslužki
Zaslužki direktnih prodajalcev, razen fiksnih plačil se nanašajo na njegovo lastno prodajo potrošnikom in podobne prodaje, za katere ima direktni prodajalec podporo in odgovornost. Nakupi direktnih prodajalcev v zmernih količinah za osebno rabo ali porabo, lahko služijo tudi kot podlaga za izplačila direktnih prodajalcev.
Odstotek zmanjšanja teh nakupov, ki jih naredi družba, ne sme vplivati na prodajalca, da opravlja neprijavljene prodaje.
Družbe in direktni prodajalci ne smejo napačno prikazovati dejanske ali morebitne prodaje ali dobiček svojih direktnih prodajalcev. Navedbe morebitnih zaslužkov potencialnim direktnim prodajalcem morajo biti realne in natančne. Vse navedbe o dobičkih in prodajne predstavitve, morajo biti podprte z dokumentiranimi dejstvi in se ne smejo nanašati le na posamezne uspehe.

3.5 Odnos
Družbe svojim direktnim prodajalcem posredujejo pisno pogodbo, ki jo podpišeta tako družba, ko tudi direktni prodajalec ali pisno izjavo, ki vsebuje vse bistvene podrobnosti o odnosu med direktnim prodajalcem in družbo. Družbe direktne prodajalce obveščajo o njihovih zakonskih obveznostih, med drugim tudi o potrebnih dovoljenjih, registraciji in davkih.

3.6 Provizije
Družbe in direktni prodajalci od drugih direktnih prodajalcev ne zahtevajo nerazumno visokih vstopnih nadomestil, nadomestil za usposabljanje, franšize, promocijsko gradivo in drugih nadomestil, ki so namenjena izključno sodelovanju v distribucijskem sistemu družbe. Vse provizije, ki jih oseba plača, da postane direktni prodajalec, se nanašajo neposredno na vrednost gradiv, izdelkov ali storitev, ki jih prejme.

3.7 Spoštovanje zasebnosti
Družbe in direktni prodajalci morajo vzpostaviti stik s potrošniki na razumen način in v razumnih urah, da se prepreči vsiljivost, in upošteva nacionalno zakonodajo kjer je to potrebno. Direktni prodajalci in podjetja naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite vseh zasebnih informacij, ki jih posreduje potrošnik, potencialni potrošnik, ali direktni prodajalec.

3.8 Pravica do odstopa od pogodbe
Direktni prodajalec lahko v roku najmanj 14 koledarskih dni odstopi od pogodbe za članstvo v družbi brez kazni in brez navajanja razlogov. Rok za uveljavljanje te pravice začne teči naslednji dan po sklenitvi sporazuma o članstvu. Podjetje lahko zahteva da jih direktni prodajalec pisno obvesti o svojem odstopu od pogodbe o članstu. V kolikor je pravica do odstopa od pogodbe upravičena, lahko podjetje na zahtevo kupca odkupi vse izdelke in drug prodajni material, ki jih je direktni kupil na začetku svoje dejavnosti. Podjetje lahko povrne povrne vse zneske, ki jih je plačal direktni prodajalec, vendar podjetje ni dolžno odkupiti izdelke in prodajni material, če ni v svoji izvirni embalaži, nepoškodovanem in nerabljenem stanju.

3.9 Odkup zalog
Družbe po odpovedi pogodbe med direktnim prodajalcem in družbo na zahtevo odkupijo celotno zalogo neprodanih izdelkov, ki jo je mogoče prodati, promocijsko gradivo, prodajne pripomočke in komplete, kupljene v preteklih dvanajstih mesecih, direktnemu prodajalcu pa povrnejo prvotne stroške, zmanjšane za administrativne stroške v višini, ki ne presega 10 % neto nabavne cene. Družba lahko odbije stroške, ki so nastali v zvezi s katero koli ugodnostjo, ki je je bil deležen direktni prodajalec na osnovi prvotnega nakupa vrnjenega blaga. Podjetje ni dolžno odkupiti izdelke in prodajni material, če ni v svoji izvirni embalaži, nepoškodovanem in nerabljenem stanju.

3.10 Zaloge
Družbe od direktnih prodajalcev ne zahtevajo in jih ne spodbujajo, da kupijo zalogo izdelkov v nerazumno velikih količinah. Družbe izvajajo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da direktni prodajalci, ki prejemajo nadomestilo za obseg prodaje v linijo pod sabo kupljene izdelke porabijo sami ali prodajo naprej, če želijo prejemati nadomestila.

3.11 Nadomestila in obračuni
Družbe direktnim prodajalcem zagotovijo periodične obračune prodaje, nakupov, zaslužkov, proviziji, bonusov, popustov, dobav, preklicev in druge ustrezne podatke, o katerih se dogovorijo družba in direktni prodajalci. Vsi ustrezni zneski in davčni odtegljaji se plačajo na poslovno sprejemljiv način.

3.12 Usposabljanje direktnih prodajalcev
Družbe direktnim prodajalcem zagotovijo ustrezno usposabljanje, ki jim omogoča etično poslovanje, vključno z informacijami o veljavnih etičnih kodeksih in lokalni zakonodaji in izdelkih. Usposabljanje se lahko izvaja s treningi, pisnimi priročniki, vodniki ali avdio-vizualnimi materiali, vendar brezplačno ali po razumni ceni. Podjetja ne smejo uporabljati programe usposabljanja za svoj zaslužek.

3.13 Druga gradiva
Družbe direktnim prodajalcem prepovejo, da bi tržili ali od drugih zahtevali nakup kakršnega koli gradiva, ki ni v skladu s politikami in postopki družbe. Direktni prodajalci, ki prodajajo promocijsko ali izobraževalno gradivo, odobreno s strani družbe, v elektronski ali papirni obliki, (i) morajo uporabljati samo gradivo, ki je v skladu s standardi, ki jih upošteva družba, (ii) ne zahtevajo nakupa takšnih prodajnih pripomočkov od direktnih prodajalcev v liniji pod njimi, (iii) posredujejo prodajne pripomočke po razumni in pošteni ceni, ki ustreza ceni podobnega gradiva, ki je na voljo na trgu, in (iv) zagotavljajo politiko vračila v pisni obliki, ki je enaka politiki vračila družbe, ki jo zastopa direktni prodajalec. Družbe s skrbnimi in odgovornimi ukrepi zagotovijo, da so prodajni pripomočki, ki jih pripravijo direktni prodajalci, v skladu z določbami tega kodeksa ter da niso zavajajoči ali pomanjkljivi.

4.RAVNANJE MED DRUŽBAMI

4.1 Medsebojni odnosi
Družbe članice Sekcije direktne prodaje v odnosih z drugimi članicami poslujejo v duhu lojalne konkurence.

4.2 Prevzemanje
Družbe in direktni prodajalci ne privabljajo ali pridobivajo direktnih prodajalcev drugih družb na sistematičen način.

4.3 Klevetanje
Družbe ne klevetajo in ne dopuščajo, da bi njihovi direktni prodajalci klevetali o izdelkih, prodajno-trženjskih načrtih in ostalih lastnostih kake druge družbe.

5.IZVAJANJE KODEKSA

5.1 Odgovornosti družb
Osnovno odgovornost za spoštovanje tega kodeksa s strani družbe same in njenih direktnih prodajalcev ima vsaka družba sama. Če pride do kakršnih koli kršitev kodeksa, družbe storijo vse kar je v njihovi moči, da bi ustregle pritožniku.

5.2 Odgovornost Sekcije direktne prodaje
Sekcija direktne prodaje mora imenovati osebo, ki bo zadolžena za obravnavanje pritožb. Sekcija direktne prodaje mora storiti vse kar je v njeni moči, da so pritožbe rešene.

5.3 Skrbnik kodeksa
Sekcija direktne prodaje imenuje neodvisno osebo ali organ, ki deluje kot skrbnik kodeksa. Skrbnik kodeksa z ustreznimi ukrepi spremlja, kako družbe spoštujejo ta kodeks in je odgovoren za obravnavo pritožb in določanje pravil, tako da pripravi postopek za rešitev pritožbe. Skrbnik kodeksa rešuje vse nerešene pritožbe potrošnikov, ki temeljijo na kršitvah tega kodeksa.

5.4 Pravna sredstva
Skrbnik kodeksa lahko zahteva preklic naročil, vračilo kupljenih izdelkov, povračilo plačil ali druge ustrezne ukrepe, vključno z opozorili direktnim prodajalcem ali družbam, odpovedjo ali prekinitvijo pogodb z direktnimi prodajalci ali drugih odnosov z družbo, ter opozorili družbam.

5.5 Obravnavanje pritožb
Sekcija direktne prodaje in skrbnik kodeksa vzpostavita, objavita in izvajata postopke za obravnavanje pritožb, s katerimi je mogoče zagotoviti hitro reševanje vseh pritožb. Tudi družbe vzpostavijo, objavijo in izvajajo postopke za obravnavanje pritožb v sklopu svojih individualnih postopkov obravnavanj pritožb, s katerimi je mogoče zagotoviti hitro reševanje vseh pritožb.

5.6 Pritožbe podjetij
Pritožba podjetja nad drugim podjetjem ali Sekcijo direktno prodajo rešuje skrbnik kodeksa ali neodvisni arbiter.

5.7 Objava
Vse družbe morajo svojim direktnim prodajalcem in potrošnikom omogočiti dostop do kodeksa etičnega ravnanja Sekcije direktne prodaje.

Postopek obravnave pritožb v skladu s kodeksom ravnanja
KAKO VLOŽIMO PRITOŽBO V SKLADU S KODEKSOM

Če imate pritožbo proti podjetju članu Sekcije direktne prodaje (ali posameznemu direktnemu prodajalcu, ki zastopa podjetje za direktno prodajo, ki je članica Sekcije direktne prodaje), lahko tako pritožbo vložite. Pritožba se lahko nanaša na katerokoli poslovno prakso, ki bi po vašem mnenju lahko predstavljala kršitev kodeksa ravnanja Sekcije direktne prodaje.

Sledite spodnjim korakom:

 1. Najprej poskusite zadevo rešiti neposredno z vpletenim/-i osameznikom/posamezniki ali podjetjem. Vaša pritožba mora biti sestavljena v pisni obliki in vsebovati spodnje podatke:
  • datum in podrobnosti incidenta;
  • vpletene stranke;
  • točko etičnega kodeksa, ki je po vašem mnenju kršena;
  • opis vaših prizadevanj za rešitev zadeve;
  • stroške zadevnega izdelka, če je to pomembno, vključno z računi ali drugimi dokazili;
  • opis dejanj, ki so jih izvedle stranke za rešitev zadeve;
  • trenuten status pritožbe;
  • način odprave kršitve, ki ga predlagate.
  Prosimo, da podjetju ali posamezniku/posameznikom omogočite dovolj časa za odgovor na vašo pisno pritožbo. Običajno priporočeno obdobje je 30 dni.
 2. Če po izvedbi prvega koraka (zgoraj) zadeva ni zadovoljivo rešena, stopite v stik s skrbnikom kodeksa Sekcije direktne prodaje v državi, kjer je do domnevne kršitve prišlo.
  Skrbniku kodeksa Sekcije direktne prodaje morate zagotoviti podatke, določene v prvem koraku (zgoraj). Vsaka Sekcija direktne prodaje ima skrbnika kodeksa, ki upravlja njegov kodeks ravnanja.
 3. Če po izvedbi prvega in drugega koraka (zgoraj) vaša pritožba ni rešena na vam ustrezen način, celotno dokumentacijo o vaši pritožbi, vključno z odgovori družbe in lokalne Sekcije direktne prodaje, pošljite Svetovnemu združenju WFDSA na naslov: info@WFDSA.org. WFDSA bo stopila v stik s skrbnikom kodeksa lokalne Sekcije direktne prodaje in lokalno Sekcijo direktne prodaje, da se seznani z razlogi za neuspešno rešitev pritožbe.
 4. Kodeks WFDSA zagotavlja učinkovanje zunaj ozemlja pristojnosti. To pomeni, da ste še vedno lahko zaščiteni in vložite pritožbo, tudi če v vaši državi ni Sekcije za direktno prodajo oziroma če podjetje ni član Sekcije direktne prodaje vaše države, ampak je član Sekcije direktne prodaje države, v kateri ima sedež.

Sledite spodnjim korakom:
• ugotovite, kje ima družba sedež;
• ugotovite, ali je družba članica Sekcije direktne prodaje v državi, v kateri ima sedež [http://WFDSA.org/membership_directory/];
• celotno dokumentacijo o svoji pritožbi pošljite skrbniku kodeksa te Sekcije za direktno prodajo, kot je navedeno v prvem koraku (zgoraj).
• če družba ni članica Sekcije direktne prodaje države, v kateri je prišlo do kršitve, in ni članica Sekcije direktne prodaje v državi, v kateri ima sedež, pritožbo vložite pri Zvezi potrošnikov Slovenije