KODEKS SVETOVNEGA ZDRUŽENJA ZA DIREKTNO PRODAJO (WFDSA)
Kot ga je odobril Svet WFDSA 7. oktobra 2008

UVOD

Ta kodeks vsebuje smernice glede odnosov med:

1.Družbami članicami Sekcije direktne prodaje in njenimi obstoječimi in morebitnimi

prodajnimi zastopniki;

2.Družbami članicami Sekcije direktne prodaje, njihovimi prodajnimi zastopniki in potrošniki izdelkov družb;

3.Družbami članicami, ki se borijo za položaj na trgu; in

4.Posameznimi družbami, skrbnikom kodeksa Sekcije direktne prodaje in družbami članicami Sekcije direktne prodaje.

1. SPLOŠNO

1.1 Obseg

Kodeks vsebuje poglavja, naslovljena z »Delovanje za zaščito potrošnikov«, »Delovanje med družbami in direktnimi prodajalci« in »Delovanje med družbami«. Ta tri poglavja se nanašajo na različne odnose prek celotnega spektra direktne prodaje. Namen kodeksa je povečevati zadovoljstvo in zaščito potrošnikov, spodbujati pošteno konkurenco znotraj okvira svobodnega podjetništva in izboljšati javno podobo direktne prodaje.

1.2 Slovar izrazov — za namene tega kodeksa imajo izrazi naslednji pomen:

Skrbnik kodeksa:Neodvisna oseba ali organ, ki ga imenuje Sekcija direktne prodaje, da spremlja, kako družbe članice Sekcije direktne prodaje spoštujejo kodeks in rešuje pritožbe v zvezi s kodeksom.

Družba: Poslovni subjekt, ki (i) za trženje svojih izdelkov uporablja distribucijski sistem direktne prodaje in (ii) je član Sekcije direktne prodaje.

Potrošnik: Vse osebe, ki kupujejo in uporabljajo izdelke od direktnega prodajalca ali družbe.

Direktni prodajalec: Oseba ali subjekt, ki je upravičen do nakupa in/ali prodaje izdelkov družbe in ki je lahko upravičen do imenovanja drugih direktnih prodajalcev. Direktni prodajalci običajno tržijo potrošniške izdelke neposredno pri potrošnikih, in nimajo stalnih, fiksnih prodajnih mest, običajno s pomočjo razlage ali predstavitve izdelkov in storitev. Direktni prodajalec je lahko neodvisni prodajni agent, neodvisni izvajalec, neodvisni prodajalec ali distributer, zaposlen ali samozaposlen zastopnik ali kateri koli drugi prodajni zastopnik družbe.

Naročilnica: Natisnjen ali napisan dokument, ki potrjuje podrobnosti glede naročila potrošnika, ki hkrati predstavlja račun potrošnika. V primeru nakupa prek interneta je to obrazec, ki vsebuje vse pogoje ponudbe in nakupa, in je ga je mogoče natisniti ali prenesti na svoj računalnik.

Izdelek: Opredmeteno in neopredmeteno potrošniško blago in storitve.

Najemanje kadrov: Vsaka dejavnost, ki se izvaja z namenom, da se drugim osebam ponudi priložnost, da postanejo direktni prodajalci.

1.3 Družbe

Družbe se zavezujejo, da bodo sprejele kodeks ravnanja, ki bo vključeval vsebino določb tega kodeksa, kar je eden od pogojev za sprejem v Sekcijo direktne prodaje  in ohranjanje članstva v njej. Družbe se prav tako zavezujejo, da bodo objavile ta kodeks, njegove splošne pogoje, ki se nanašajo na potrošnike in direktne prodajalce ter informacije o tem, kje lahko potrošniki in direktni prodajalci dobijo kopijo tega kodeksa.

1.4 Direktni prodajalci

Ta kodeks direktnih prodajalcev ne zavezuje neposredno, vendar pa družba, s katero so povezani, kot pogoj za članstvo v svojem distribucijskem sistemu zahteva upoštevanje pravil ravnanja v skladu s standardi tega kodeksa.

1.5 Samonadzor

Ta kodeks ni zakon, vendar pa se v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njega, od družb in direktnih prodajalcev, ki delujejo v skladu z ali presegajo veljavne pravne zahteve, zahteva določeno stopnjo etičnega ravnanja. Nespoštovanje kodeksa ne ustvarja nobene civilnopravne obveznosti ali odgovornosti. S prekinitvijo članstva v Sekcije direktne prodaje , ta kodeks družbe ne zavezuje več. Vendar pa določbe tega kodeksa ostanejo veljavne v primerih ali transakcijah, izvršenih v času, ko je bila družba še članica Sekcije direktne prodaje.

1.6 Lokalni predpisi

Družbe in direktni prodajalci morajo delovati v skladu z vsemi zakoni v vseh državah, v katerih poslujejo. Zaradi tega ta kodeks ne povzema vseh zakonskih obveznosti; skladnost delovanja družb in direktnih prodajalcev z zakoni, ki se nanašajo na direktno prodajo, je pogojena s sprejetjem ali nadaljevanjem članstva v Sekciji direktne prodaje.

1.7 Učinkovanje izven ozemlja pristojnosti

Vsaka nacionalna Sekcija direktne prodaje se zavezuje, da bo od vsakega člana kot pogoj za sprejem in članstvo v združenju zahtevalo, da spoštuje kodekse ravnanja na področju direktne prodaje Svetovnega združenja za direktno prodajo (WFDSA) pri dejavnostih direktne prodaje, ki potekajo izven njegove domovine, razen če so te dejavnosti že urejene s kodeksi ravnanja Sekcije direktne prodaje v drugi državi, v katero je včlanjen tudi ta član.

2. RAVNANJE ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV

2.1 Prepovedane prakse

Direktni prodajalci ne smejo uporabljati zavajajočih, varljivih ali nepoštenih prodajnih postopkov.

2.2 Identifikacija

Ob začetku predstavitve prodaje se direktni prodajalci, ne da bi kdo to od njih zahteval, jasno in verodostojno identificirajo; identiteto njihove družbe; naravo njihovih izdelkov; ter namen njihovega nagovarjanja morebitnih potrošnikov.

2.3 Razlaga in predstavitev

Direktni prodajalci potrošnikom nudijo točne in popolne razlage o izdelkih ter predstavitve glede cene in, če je ustrezno, pogoje kreditiranja; plačilne pogoje; zagotovijo možnost za spremembo odločitve, vključno s politiko vračanja; garancijskimi pogoji; poprodajnimi storitvami in roki dostave. Direktni prodajalci natančno in razumljivo odgovorijo na vsa vprašanja potrošnikov. Če pride do zahtevkov v zvezi z učinkovitostjo izdelkov, direktni prodajalci nudijo le tiste ustne ali pisne zahtevke glede izdelkov, za katere so pooblaščeni s strani družbe.

2.4 Naročilnica

Pisna naročilnica se posreduje ali je dostopna potrošniku ob ali že pred prvo prodajo. Če gre za prodajo preko pošte, telefona, interneta ali podobnih neosebnih načinov, je kopija naročilnice predhodno zagotovljena, je vključena v prvo naročilo ali pa jo je mogoče natisniti ali prenesti na računalnik prek interneta. Na naročilnici sta jasno identificirana družba in direktni prodajalec ter ime firme, polno ime, stalno bivališče oz. sedež in telefonska številka družbe ali direktnega prodajalca ter vsi pomembni pogoji prodaje. Pogoji garancije ali jamstva, podrobnosti in omejitve poprodajnih storitev; ime in naslov osebe, ki jamči za garancijo; obdobje garancije in pravna sredstva, ki so na voljo potrošniku, so jasno navedeni na naročilnici, drugem spremnem gradivu ali na izdelku samem. Vsi prodajni pogoji morajo biti jasni in čitljivi.

2.5 Gradivo

Promocijsko gradivo, reklame in obvestila ne vsebujejo opisov izdelkov, navedb, fotografij ali ilustracij, ki so zavajajoče ali pomanjkljive. Promocijsko gradivo vsebuje ime ali naziv in naslov ali telefonsko številko družbe, vsebuje pa lahko tudi telefonsko številko direktnega prodajalca.

2.6 Izjave

Družbe in direktni prodajalci ne navajajo trditev ali potrditev, ki niso odobrene, so neresnične, zastarele ali iz drugih razlogov niso več veljavne, se ne nanašajo na njihovo ponudbo ali so uporabljene na način, ki bi potrošnika lahko zavajal.

2.7 Primerjave in klevetanje

Družbe in direktni prodajalci ne smejo uporabljati primerjav, ki so zavajajoče. Področja primerjave temeljijo na dejstvih, ki ji je mogoče utemeljiti. Družbe in direktni prodajalci ne smejo neposredno niti posredno nelojalno klevetati drugih družb ali izdelkov. Družbe in direktni prodajalci ne smejo nepošteno izkoriščati dobrega imena, povezanega z blagovno znamko ali simbolom druge družbe, poslovanjem ali izdelkom.

2.8 Obdobje za spremembo, odločitve in vračilo blaga

Ne glede na to, ali gre za zakonito zahtevo, morajo družbe in direktni prodajalci zagotoviti možnost spremembe odločitve, ki stranki omogoča, da odstopi od naročila v navedenem, razumnem časovnem obdobju. Obdobje možnosti spremembe odločitve je jasno navedeno. Družbe in direktni prodajalci, ki zagotavljajo pravico do vračila, ne glede na to ali je pogojena z določenimi dogodki ali brezpogojna, to zagotavljajo v pisni obliki.

2.9 Spoštovanje zasebnosti

Direktni prodajalci izvajajo osebne, telefonske ali elektronske stike le na sprejemljiv način in ob sprejemljivih urah, tako da se prepreči vsiljivost. Direktni prodajalec mora na zahtevo potrošnika takoj prenehati s prikazom ali prodajno predstavitvijo. Direktni prodajalci in družbe z ustreznimi ukrepi zagotovijo zaščito vseh zasebnih podatkov, ki jih da potrošnik, morebitni potrošnik ali direktni prodajalec.

2.10 Poštenost

Direktni prodajalci upoštevajo, da potrošniki nimajo komercialnih izkušenj. Direktni prodajalci ne zlorabljajo zaupanja posameznih potrošnikov, prav tako pa ne zlorabljajo potrošnikove starosti, bolezni, nerazumevanja ali neznanja jezika.

2.11 Prodaja na podlagi priporočil

Družbe in direktni prodajalci potrošnika ne smejo napeljevati k nakupu izdelkov na podlagi trditev, da lahko potrošnik zniža ceno ali dobi povrnjene zneske tako, da prodajalcem priporoči potencialne kupce za podobne nakupe, če so takšna znižanja ali povračila odvisna od negotovega, bodočega dogodka.

2.12 Dostava

Družbe in direktni prodajalci pravočasno izpolnjujejo naročila.

3. OBNAŠANJE DO DIREKTNIH PRODAJALCEV

3.1 Upoštevanje kodeksa s strani direktnih prodajalcev

Družbe od svojih direktnih prodajalcev kot pogoj za članstvo v distribucijskem sistemu družbe zahtevajo, da delujejo v skladu s standardi tega kodeksa.

3.2 Najemanje kadrov

Družbe pri komuniciranju z morebitnimi ali obstoječimi direktnimi prodajalci ne smejo uporabljati zavajajočih, varljivih ali nepoštenih postopkov najemanja kadrov.

3.3 Poslovne informacije

Družbe svojim obstoječim in morebitnim direktnim prodajalcem posredujejo informacije o poslovnih priložnostih ter z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi, ki so točne in popolne. Družbe potencialnim kandidatom ne dajejo nobenih dejanskih zagotovil, ki jih ni mogoče potrditi in ne dajejo obljub, ki jih ni mogoče izpolniti. Družbe potencialnim kandidatom ne predstavljajo prednosti prodajnih priložnosti na neetičen ali zavajajoč način.

3.4 Nadomestila in obračuni

Družbe direktnim prodajalcem zagotovijo periodične obračune prodaje, nakupov, zaslužkov, proviziji, bonusov, popustov, dobav, preklicev in druge ustrezne podatke, o katerih se dogovorijo družba in direktni prodajalci. Vsi ustrezni zneski in davčni odtegljaji se plačajo na poslovno sprejemljiv način.

3.5 Podatki o zaslužku

Družbe in direktni prodajalci ne dajejo zavajajočih podatkov o dejanski ali morebitni prodaji ali zaslužkih svojih direktnih prodajalcev. Vse dane izjave o zaslužkih ali prodaji temeljijo na dokumentiranih dejstvih.

3.6 Odnos

Družbe svojim direktnim prodajalcem posredujejo pisno pogodbo, ki jo podpišeta tako družba, ko tudi direktni prodajalec ali pisno izjavo, ki vsebuje vse bistvene podrobnosti o odnosu med direktnim prodajalcem in družbo. Družbe direktne prodajalce obveščajo o njihovih zakonskih obveznostih, med drugim tudi o potrebnih dovoljenjih, registraciji in davkih.

3.7 Provizije

Družbe in direktni prodajalci od drugih direktnih prodajalcev ne zahtevajo nerazumno visokih vstopnih nadomestil, nadomestil za usposabljanje, franšize, promocijsko gradivo in drugih nadomestil, ki so namenjena izključno sodelovanju v distribucijskem sistemu družbe. Vse provizije, ki jih oseba plača, da postane direktni prodajalec, se nanašajo neposredno na vrednost gradiv, izdelkov ali storitev, ki jih prejme.

3.8 Odpoved pogodbe

Družbe po odpovedi pogodbe med direktnim prodajalcem in družbo na zahtevo odkupijo celotno zalogo neprodanih izdelkov, ki jo je mogoče prodati, promocijsko gradivo, prodajne pripomočke in komplete, kupljene v preteklih dvanajstih mesecih, direktnemu prodajalcu pa povrnejo prvotne stroške, zmanjšane za administrativne stroške v višini, ki ne presega 10 % neto nabavne cene. Družba lahko odbije stroške, ki so nastali v zvezi s katero koli ugodnostjo, ki je je bil deležen direktni prodajalec na osnovi prvotnega nakupa vrnjenega blaga.

3.9 Zaloge

Družbe od direktnih prodajalcev ne zahtevajo in jih ne spodbujajo, da kupijo zalogo izdelkov v nerazumno velikih količinah. Družbe izvajajo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da direktni prodajalci, ki prejemajo nadomestilo za obseg prodaje v linijo pod sabo kupljene izdelke porabijo sami ali prodajo naprej, če želijo prejemati nadomestila.

3.10 Druga gradiva

Družbe direktnim prodajalcem prepovejo, da bi tržili ali od drugih zahtevali nakup kakršnega koli gradiva, ki ni v skladu s politikami in postopki družbe. Direktni prodajalci, ki prodajajo promocijsko ali izobraževalno gradivo, odobreno s strani družbe, v elektronski ali papirni obliki, (i) morajo uporabljati samo gradivo, ki je v skladu s standardi, ki jih upošteva družba, (ii) ne zahtevajo nakupa takšnih prodajnih pripomočkov od direktnih prodajalcev v liniji pod njimi, (iii) posredujejo prodajne pripomočke po razumni in pošteni ceni, ki ustreza ceni podobnega gradiva, ki je na voljo na trgu, in (iv) zagotavljajo politiko vračila v pisni obliki, ki je enaka politiki vračila družbe, ki jo zastopa direktni prodajalec. Družbe s skrbnimi in odgovornimi ukrepi zagotovijo, da so prodajni pripomočki, ki jih pripravijo direktni prodajalci, v skladu z določbami tega kodeksa ter da niso zavajajoči ali pomanjkljivi.

3.11 Usposabljanje direktnega prodajalca

Družbe direktnim prodajalcem zagotovijo ustrezno usposabljanje, ki jim omogoča etično poslovanje.

4. RAVNANJE MED DRUŽBAMI

4.1 Medsebojni odnosi

Družbe članice Sekcije direktne prodaje v odnosih z drugimi članicami poslujejo v duhu lojalne konkurence.

4.2 Prevzemanje

Družbe in direktni prodajalci ne privabljajo ali pridobivajo direktnih prodajalcev drugih družb na sistematičen način.

4.3 Klevetanje

Družbe ne klevetajo in ne dopuščajo, da bi njihovi direktni prodajalci klevetali o izdelkih, prodajno-trženjskih načrtih in ostalih lastnostih kake druge družbe.

5. IZVAJANJE KODEKSA

5.1 Odgovornosti družb

Osnovno odgovornost za spoštovanje tega kodeksa s strani družbe same in njenih direktnih prodajalcev ima vsaka družba sama. Če pride do kakršnih koli kršitev kodeksa, družbe storijo vse kar je v njihovi moči, da bi ustregle pritožniku.

5.2 Skrbnik kodeksa

Sekcija direktne prodaje imenuje neodvisno osebo ali organ, ki deluje kot skrbnik kodeksa. Skrbnik kodeksa z ustreznimi ukrepi spremlja, kako družbe spoštujejo ta kodeks in je odgovoren za obravnavo pritožb in določanje pravil, tako da pripravi postopek za rešitev pritožbe. Skrbnik kodeksa rešuje vse nerešene pritožbe potrošnikov, ki temeljijo na kršitvah tega kodeksa.

5.3 Pravna sredstva

Skrbnik kodeksa lahko zahteva preklic naročil, vračilo kupljenih izdelkov, povračilo plačil ali druge ustrezne ukrepe, vključno z opozorili direktnim prodajalcem ali družbam, odpovedjo ali prekinitvijo pogodb z direktnimi prodajalci ali drugih odnosov z družbo, ter opozorili družbam.

5.4 Obravnavanje pritožb

Sekcija direktne prodaje in skrbnik kodeksa vzpostavita, objavita in izvajata postopke za obravnavanje pritožb, s katerimi je mogoče zagotoviti hitro reševanje vseh pritožb. Tudi družbe vzpostavijo, objavijo in izvajajo postopke za obravnavanje pritožb v sklopu svojih individualnih postopkov obravnavanj pritožb, s katerimi je mogoče zagotoviti hitro reševanje vseh pritožb.

5.5 Objava

Vse družbe morajo svojim direktnim prodajalcem in potrošnikom omogočiti dostop do kodeksa etičnega ravnanja Sekcije direktne prodaje.

POJASNEVALNE DOLOČBE

1.4 Direktni prodajalci

Čeprav »komuniciranje na daljavo« (npr. spletna prodaja) običajno ne šteje za direktno prodajo, je namen kodeksa obravnavati naknadne ali ponavljajoče se posle direktnega prodajalca, in sicer ne glede na to, ali opravlja prodajo na daljavo.

1.7 Učinkovanje zunaj ozemlja pristojnosti

Namen te določbe je spodbujati enotnost etičnih poslovnih praks, standardov in obnašanja na globalni ravni. Če se družba ne odloči za članstvo v Sekciji za direktno prodajo druge države, ji članstvo v tej Sekciji za direktno prodajo zagotavlja, da bodo nekateri standardi veljali v drugi državi.

Vsaka družba soglaša, da bo pri izvajanju direktne prodaje zunaj te države izpolnjevala določbe kodeksa Sekcije direktne prodaje druge države (če je članica).

Če družba ni članica Sekcije direktne prodaje druge države, se predvideva, da družba soglaša, da bo izpolnjevala določbe kodeksa Sekcije direktne prodaje države, v kateri ima družba sedež (če je članica Sekcije direktne prodaje te države).

Če družba ni članica Sekcije direktne prodaje države, v kateri ima sedež, soglaša, da bo izpolnjevala določbe tega kodeksa ali kodeksa Sekcije direktne prodaje katere koli države, ki ji pripada.

2.8 Obdobje za spremembo odločitve in vračilo blaga

Skrbnik kodeksa Sekcije direktne prodaje je pooblaščen, da v skladu s kodeksom in ob upoštevanju prevladujočih pravnih standardov, ki mu služijo kot smernice, določi, kaj je zavajajoča, nezakonita ali neetična potrošniška praksa ali praksa najemanja kadra. Skladnost s katerim koli zakonom, predpisom ali določbo etičnega kodeksa Sekcije direktne prodaje ne predstavlja obrambe proti odločitvi skrbnika kodeksa Sekcije direktne prodaje, da je praksa zavajajoča, nezakonita ali neetična. Pri prodaji potrošniku na primer skladnost z zakonom skrbniku kodeksa Sekcije direktne prodaje ne preprečuje, da določi, da je posamezna prodajna praksa zavajajoča, nezakonita ali neetična ter da je potrebno vračilo plačila ali nadomestilo.

3.6 Odnos

Izraz »pisna pogodba« vključuje dokumente, ki so zagotovljeni z elektronskimi sredstvi, če jih je mogoče prek interneta natisniti ali prenesti.

3.9 Zaloge

Namen te točke ni naložiti dodatne administrativne obremenitve družbam, ki ne zahtevajo oziroma ne spodbujajo nakupa zalog v kakršnem koli obsegu, ampak po njihovem poslovnem modelu direktni prodajalci kupijo izdelke šele, ko od strank prejmejo naročilo za izdelke.

Pri določanju primerne količine izdelkov na zalogi je treba upoštevati naslednje: razmerje med zalogo in realnimi možnostmi za prodajo, konkurenčno naravo izdelkov in tržno okolje ter politiko družbe o vračilu izdelkov in povračilu plačil.

3.11 Usposabljanje direktnega prodajalca

Usposabljanje za etično poslovanje se lahko izvaja prek usposabljanja v živo, spletnega usposabljanja, pisnih priročnikov ali vodičev oziroma avdiovizualnega gradiva.

Pričakuje se, da si bodo družbe prizadevale, da usposabljanje za etično poslovanje zagotovijo z minimalnimi stroški ali brezplačno. V nobenem primeru družbe programov usposabljanja za etično poslovanje ne smejo uporabljati kot profitne centre. Usposabljanje za etično poslovanje je dovoljeno zagotavljati v okviru širšega programa usposabljanja, ki lahko prinaša določene stroške.