Na podlagi 5. odstavka 6.2. točke Statuta Trgovinske zbornice Slovenije so člani Sekcije direktne prodaje na svojem rednem zboru dne 29. 2. 2012 sprejeli naslednja

PRAVILA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU SEKCIJE DIREKTNE PRODAJE

I. UVODNE DOLOČBE

 1. člen

S Pravili o organiziranosti in delu Sekcije direktne prodaje (v nadaljevanju: Pravila) se ureja organiziranost in delovanje Sekcije direktne prodaje (v nadaljevanju: Sekcija), ki deluje v okviru Trgovinske zbornice Slovenije.

 1. člen

Sekcija deluje pod naslednjim imenom:

Trgovinska zbornica Slovenije

Sekcija direktne prodaje.

Sedež Sekcije je v Ljubljani.

V tujini in pri sodelovanju s tujimi in mednarodnimi partnerji in organizacijami uporablja Sekcija naslednje ime:

Slovenian Chamber of Commerce

Direct Selling Association.

 1. člen

Sekcija uporablja štampiljko Trgovinske zbornice Slovenije.

II. CILJI IN INTERESI

4. člen

Redni in poskusni člani Sekcije so se združili v Sekcijo s ciljem:

 • združiti gospodarske subjekte, katerih dejavnost je direktna prodaja, kot sodoben način trženja, za katerega je značilen oseben stik s kupcem in direktna ponudba ter prodaja blaga potrošnikom, zlasti na njihovem domu,
 • vzpodbujati direktno prodajo in izvajati druge dejavnosti v podporo razvoju tega načina trženja v Sloveniji,
 • predstaviti javnosti stališča članov Sekcije v zadevah v zvezi z direktno prodajo,
 • izoblikovati javno podobo direktne prodaje, ki naj končnim potrošnikom prodaja kakovostne in varne izdelke po poštenih določilih in pogojih,
 • povečati zaupanje potrošnika do direktne prodaje,
 • prispevati k zaščiti in varstvu potrošnika,
 • oblikovati mnenja, stališča in predloge članstva in jih preko Trgovinske zbornice Slovenije uveljavljati pred državnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike,
 • omogočiti povezovanje in vključitev v mednarodne organizacije s področja direktne prodaje z namenom pretoka informacij, znanja in poslovnih izkušenj,
 • omogočiti pretok strokovnih in poslovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
 • organizirati sodelovanje z drugimi domačimi organizacijami in združenji skladno z interesi članstva,
 • zaščititi dobro ime poslovne politike direktne prodaje,
 • varovati in zastopati interese članov Sekcije direktne prodaje.
 1. člen

Sekcija bo dosegla svoje cilje z:

 • uvajanjem, širjenjem in spoštovanjem Evropskega rulesa ravnanja za direktno prodajo,
 • raziskovanjem in zagotavljanjem tehničnih in znanstvenih informacij,
 • organizacijo skupinske in individualne izmenjave izkušenj med svojimi člani, pobudami za konference, simpozije, seminarje in predavanja ter njihovo organizacijo,
 • širjenjem vedenja o direktni prodaji v javnosti in pojasnjevanjem načinov, ciljev, gospodarske pomembnosti in prednosti za potrošnike,
 • zastopanjem interesov svojih članov in predstavljanjem njihovih položajev pred državnimi organi in drugimi ustanovami, vključno z gospodarskimi organizacijami,
 • zbiranjem, obdelavo in posredovanjem informacij, pomembnih za člane Sekcije,
 • svetovanjem članom pri problemih v zvezi z direktno prodajo in obveščanjem o nadaljnjem razvoju,
 • navezovanjem stikov z drugimi zainteresiranimi gospodarskimi združenji in institucijami in obravnavanjem strokovnih problemov pri direktni prodaji v interesu pospeševanja gospodarskega sodelovanja,
 • informiranjem javnosti, uradov, vladnih organov in parlamentarnih teles ter drugih združenj o pomenu direktne prodaje in vplivanjem na ohranitev interesov direktne prodaje in zaščito potrošnikov,
 • navezovanjem stikov z mednarodnimi združenji direktne prodaje in strokovnimi združenji drugih držav.
 1. člen

Delo Sekcije in njegovih organov je javno, kar Sekcija zagotavlja z obveščanjem članstva preko vabil, obvestil, zapisnikov in razpoložljivih medijev TZS.

III. ČLANSTVO

 1. člen

Članstvo v Sekciji je prostovoljno. Člani Sekcije so lahko gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in je direktna prodaja del njihovega poslovanja, v okviru registrirane dejavnosti oziroma direktna prodaja ni del njihovega poslovanja v okviru registrirane dejavnosti, vendar pa nudijo storitve, ki podpirajo in vzpodbujajo poslovanje rednih in poskusnih članov Sekcije.

Sekcija ima:

 • redne člane,
 • poskusne člane in
 • pridružene člane.

Za sprejem v redno oziroma poskusno članstvo mora kandidat priložiti:

 1. pisno vlogo za sprejem v članstvo Sekcije,
 2. izpisek iz sodnega registra ( firma, dejavnost, matična številka, direktor ),
 3. izjavo o podskupini dejavnosti ( blagovna skupina),
 4. skupno število redno zaposlenih na dan vložitve vloge za sprejem,
 5. število direktnih prodajalcev in posrednikov pri direktni prodaji,
 6. ime zastopnika v Sekciji,
 7. datum uvedbe direktne prodaje,
 8. kopijo kupne pogodbe, ki se uporablja pri direktni prodaji (prodaji od vrat do vrat),
 9. dokazilo o plačilu pristopnine.

Vloga je popolna, če so priložene vse priloge iz 2. odstavka tega člena in izjavi iz 8. člena Pravil.

Popolno vlogo preveri Predsednik Sekcije. Vlogo kandidata, ki izpolnjuje predpisane pogoje posreduje Predsednik Sekcije Zboru članov, ki odloča o sprejemu kandidata v članstvo z 2/3 večino glasov prisotnih na zboru.

Redni člani Sekcije

Za sprejem v redno članstvo mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

 • mora biti član Trgovinske zbornice Slovenije,
 • v Sloveniji mora biti direktna prodaja del njegovega poslovanja najmanj 2 leti,
 • direktna prodaja ( prodaja od vrat do vrat ) mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, direktna prodaja mora potekati v skladu z Evropskim kodeksom ravnanja za direktno prodajo.

Poskusni člani Sekcije

Poskusni člani Sekcije so lahko pravne ali fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik), ki so člani Trgovinske zbornice Slovenije, želijo vršiti direktno prodajo in so na začetku izgradnje sistema direktne prodaje in ne izpolnjujejo vseh pogojev za redno članstvo.

 1. člen

Člani Sekcije morajo:

 • spoštovati Pravila o organiziranosti in delu Sekcije direktne prodaje,
 • spoštovati Kodeks ravnanja za direktno prodajo,
 • aktivno podpirati cilje Sekcije in sodelovati pri doseganju zastavljenih ciljev,
 • ustrezno predstavljati Sekcijo.

Ob sprejemu v članstvo mora kandidat podpisati izjavo, da sprejema Pravila o organiziranosti in delu Sekcije direktne prodaje in Evropski kodeks ravnanja za direktno prodajo. Pristopnina predstavlja članarino za prvo leto članstva v Sekciji.

 1. člen

Redni člani Sekcije

Pravice rednih članov Sekcije so, da:

 • uporabljajo ime in logotip Sekcije,
 • volijo in so voljeni v organe in delovna telesa Sekcije,
 • imajo pravico glasovanja na Zboru članov Sekcije,
 • sprejemajo programske in finančne odločitve Sekcije,
 • odločajo o spremembah in dopolnitvah teh pravil,
 • odločajo o reorganizaciji in prenehanju Sekcije.

Dolžnosti rednih članov Sekcije so, da:

 • izpolnjujejo dolžnosti iz teh pravil in sklepe organov Sekcije,
 • sodelujejo pri delu Sekcije,
 • redno poravnajo članarino Sekcije,
 • dajejo Sekciji podatke, ki so potrebni za delo Sekcije.
 1. člen

Poskusni člani Sekcije

Pravice poskusnih članov Sekcije so, da:

 • uporabljajo ime Sekcije in logotip Sekcije,
 • sodelujejo na vseh srečanjih in aktivnostih Sekcije.

Dolžnosti poskusnih članov Sekcije so, da:

 • sodelujejo pri delu Sekcije,
 • redno poravnajo članarino Sekcije,
 • dajejo Sekciji podatke, ki so potrebni za izvedbo programskega dela.
 1. člen

Pridruženi člani Sekcije

Pridruženi člani Sekcije so gospodarski subjekti, ki so člani Trgovinske zbornice Slovenije, imajo sedež v Republiki Sloveniji in direktna prodaja ni del njihovega poslovanja v okviru registrirane dejavnosti, vendar pa nudijo storitve, ki podpirajo in vzpodbujajo poslovanje rednih in poskusnih članov Sekcije.

Za sprejem v pridruženo članstvo Sekcije, mora kandidat predložiti:

 1. pisno vlogo za sprejem v pridruženo članstvo Sekcije
 2. izpisek iz sodnega registra (firma, dejavnost, matična številka, odgovorna oseba za zastopanje)
 3. ime zastopnika v Sekciji
 4. dokazilo o vplačilu pristopnine.

Vlogo pridruženega člana Sekcije preveri Predsednik Sekcije. Vlogo kandidata, ki izpolnjuje predpisane pogoje posreduje Predsednik Sekcije Zboru članov, ki odloča o sprejemu kandidata v članstvo z 2/3 večino glasov prisotnih na zboru.

Pravice pridruženih članov Sekcije so:

 • uporabljajo ime Sekcije in logotip Sekcije,
 • sodelujejo na vseh srečanjih in aktivnostih sekcije.

Dolžnosti pridruženih članov Sekcije so:

 • podpirajo delovanje članov Sekcije,
 • članom Sekcije nudijo storitve, ki so povezane s direktno prodajo pod ugodnejšimi pogoji,
 • redno poravnavajo članarino Sekcije.

 

 1. člen

Članstvo v Sekciji preneha:

 • na željo člana – prostovoljni izstop,
 • ob izključitvi,
 • neizpolnjevanju pogojev iz 7., 8. in 11. člena teh Pravil,
 • če član kljub opominu ne plača članarine Sekciji ali TZS;
 • v primeru prenehanja Sekcije.
 1. člen

Član, ki ne želi več sodelovati v delu Sekcije, o prostovoljnem izstopu pisno seznani Sekcijo. Članu preneha članstvo z zaključkom tistega koledarskega leta, v katerem je Sekcija prejela pisno obvestilo o izstopu.

 1. člen

Iz Sekcije se lahko izključi član, ki grobo krši Pravila ali sklepe organov Sekcije, Evropski kodeks ravnanja za direktno prodajo oziroma s svojimi dejanji škodi delu oziroma ugledu Sekcije v državnih organih ali javnosti.

Sklep o izključitvi posameznega člana je sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih članov na zboru Sekcije. V sklepu se določi datum prenehanja članstva.

 1. člen

Članstvo preneha članu Sekcije avtomatično z dnem, ko ne izpolnjuje pogojev iz 7., 8. in 11. člena Pravil. V tem primeru sprejme Zbor članov na prvi naslednji seji ugotovitveni sklep.

 1. člen

V primeru prenehanja članstva v Sekciji nima član, ki mu članstvo preneha, pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova premoženja Sekcije ali vračila članarine za tekoče koledarsko leto.

 

 1. člen

Sekcija ima:

 • zbor članov,
 • predsednika in namestnika predsednika Sekcije.
 1. člen

Zbor članov Sekcije je najvišji organ Sekcije. Sestavljajo ga predstavniki rednih članov v Sekciji.

 1. člen

Zbor članov ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o ustanovitvi in prenehanju Sekcije,
 • voli predsednika in namestnika predsednika Sekcije,
 • odloča o sprejemu novih članov,
 • odloča o izključitvi članov,
 • sprejema Pravila in njihove spremembe,
 • obravnava in sprejema poročilo o delu Sekcije in letni program dela,
 • sprejema predračun stroškov za delo Sekcije,
 • določa višino morebitne članarine za Sekcijo za posamezno koledarsko leto,
 • odloča o članstvu Sekcije v mednarodnih in drugih organizacijah,
 • organizira in izvaja tekoče aktivnosti Sekcije,
 • pripravlja stališča in sklepe o aktualnih temah.
 1. člen

Zbor članov Sekcije se sestaja najmanj enkrat letno. Vodi ga predsednik Sekcije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Zbor članov sklicuje predsednik Sekcije na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj 1/3 rednih članov.

Zbor članov je sklepčen, če so prisotni predstavniki več kot 1/2 rednih članov.

Vsak redni član Sekcije ima pri glasovanju en glas. Posamezen sklep je sprejet, če za sprejem glasuje več kot 1/2 prisotnih rednih članov, razen če ta Pravila ne določajo drugače. Na zboru se glasuje javno. O delu Zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči. V izjemnih primerih je lahko zbor izveden na podlagi dopisne seje.

Predsednik in namestnik predsednika

 1. člen

Sekcija ima predsednika in namestnika predsednika.

Predsednika in namestnika predsednika Sekcije voli zbor članov izmed rednih članov Sekcije.

Predsednik in namestnik predsednika sta izvoljena za dvoletno mandatno obdobje z možnostjo izvolitve za največ dve mandatni obdobji.

 1. člen

Predsednik Sekcije ima naslednje pristojnosti:

 • zastopa in predstavlja Sekcijo,
 • sklicuje in vodi seje Zbora članov Sekcije,
 • koordinira in zastopa skupne interese vseh članov Sekcije,
 • izvršuje sklepe Zbora članov,
 • zbira, obdeluje in enakopravno posreduje članom vse informacije s področja delovanja Sekcije,
 • spremlja zakonodajo in druge pravne vire, ki posegajo v področje delovanja Sekcije,
 • sklepa pravne posle v okviru odobrenih finančnih sredstev, skladno z usmeritvami,
 • podpisuje izvedbene akte v skladu s pristojnostmi,
 • pripravlja gradiva za zbor članov Sekcije,
 • skrbi za pregled plačevanja članarine (prispevkov) članov,
 • odgovarja za strokovnost in finančno poslovanje Sekcije,
 • obvešča člane o delu Sekcije.
 • V primeru odsotnosti predsednika Sekcije ga nadomešča namestnik predsednika.
 1. člen

Administrativno tehnična dela za Sekcijo in koordinacijo dela opravlja strokovna služba Trgovinske zbornice Slovenije.

IV. SREDSTVA IN VIRI FINANCIRANJA

24. člen

S posebno članarino, ki jo plačujejo člani Sekcije se financirajo aktivnosti Sekcije, ki niso običajne storitve Trgovinske zbornice Slovenije oziroma niso vključene v njen letni program dela in finančni načrt, zlasti pa:

 • prospekti oz. posebne publikacije,
 • strokovna potovanja,
 • specializirane storitve in druge aktivnosti Sekcije.
 • članstvo v mednarodnih organizacijah,
 • zastopanje Sekcije v drugih organizacijah.

 

 

 1. člen

Viri financiranja Sekcije so:

 • članarina Sekciji,
 • prispevki za posebej dogovorjene aktivnosti,
 • sponzorstvo,
 • ostali viri.

Letni program dela in predračun stroškov oziroma višino članarine sprejme Sekcija na zboru članov.

 1. člen

Člani Sekcije se zavezujejo, da bodo redno plačevali članarino za članstvo v Sekciji. Sprememba članarine začne veljati naslednji mesec po sprejemu sklepa na organih Sekcije.

Če član Sekcije, kljub opominu, neredno plačuje članarino ali delež stroškov za posamezne dogovorjene aktivnosti, mu preneha članstvo.

 1. člen

Trgovinska zbornica Slovenije bo Sekciji zagotovila prostore za občasne sestanke, administrativno tehnično pomoč in opravljanje računovodskih storitev v zvezi z namenskimi sredstvi Sekcije.

 1. člen

Specializirane storitve, ki ne sodijo v okvir rednega svetovalnega dela Trgovinske zbornice Slovenije ali niso vključene v finančni načrt TZS, organizira Sekcija samostojno, v skladu s sprejetim programom dela. Za izvedbo posameznih konkretnih akcij Sekcije, ki niso zajete v programu dela in finančnem planu Sekcije, so pa povezane z materialnimi stroški, je obvezna finančna udeležba posameznih sodelujočih članov Sekcije v enakih oziroma sorazmernih deležih. Za pristop k sodelovanju pri posamezni konkretni akciji se upošteva potrditev v pisni obliki.

Vse finančne transakcije za potrebe Sekcije potekajo preko računovodstva Trgovinske zbornice Slovenije, izključno v obsegu posebej zbranih sredstev, ob odobritvi predsednika Sekcije. Finančno poslovanje Sekcije mora potekati v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Trgovinske zbornice Slovenije.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Za reševanje morebitnih sporov med člani Sekcije in sporov, ki bi izhajali iz teh Pravil je pristojen Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije. Odločitve Upravnega odbora so dokončne.

 

 1. člen

Pravila se začnejo uporabljati z dnem sprejetja na zboru in stopijo v veljavo z dnem, ko jih potrdi Upravni odbor TZS.

V Ljubljani, 29. 2. 2012

Matjaž Marinšek, l.r.

Predsednik Sekcije

 

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije je potrdil pravila na svoji seji dne 8. 3. 2012 .